พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU

สมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี  (D-Tech) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) ซึ่งจะร่วมกันถ่ายทอดและสร้างสรรค์สื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้ได้ความรู้ทางวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างแน่นอน

ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น