Digital Vaccine

ทำอย่างไรถึงจะเรียกว่า "ใช้เทคโนโลยี ไม่ใช่ เทคโนโลยีใช้เรา"

เทคโนโลยีกำลังจะก้าวหน้าไปไกลเกิดหน้าของผู้ใช้ นี่คือเครื่องหมายคำถามตัวโตๆ ว่าเรา "ก้าวทัน" และต้องแน่ใจว่าเรากำลังจะก้าวทันความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ พร้อมร่วมกันสร้าง SAFEGUARD ให้ทั่วถึงตั้งแต่ ครอบครัว-องค์กรและบริษัท-หน่วยงานภาครัฐ เพื่อตระหนักถึงการฉีด Digital Vaccine เพื่อให้รู้จักความรับผิดชอบและกติกาสากลบนโลกออนไลน์ ดังนั้นทุกคน"ควรสร้างมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว"

ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น