#ออนไลน์สุขใจ แต่ปลอดภัยจริงหรือ?

เมื่อสื่อออนไลน์ไปไวกว่าที่เราคิดไว้ ภัยเงียบของการตามไม่ทันหรือรู้ไม่เท่าทันจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะกับผู้ใหญ่ เด็ก หรือเยาวชนก็ตาม เมื่อโลกออนไลน์อาจไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอีกแล้ว เราจะทำอย่างไร กับสถิติของคนไทยติดจอเป็นอันดับ 9 ของโลก ภัยไซเบอร์ถูกหลอกมีแต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น และคดีล่วงละเมิดของเด็กๆ เติบโตขึ้นทุกวันครับ วันนี้เราจึงต้องร่วมกันเพื่อสร้างทักษะ ที่จะให้คนเหล่านี้ได้รู้เท่าทัน และมีพื้นที่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์มากขึ้น โดยเราหวังว่าเราจะสร้าง 50,000 พลเมืองดิจิทัลได้ในอนาคตซึ่งต้องอาศํยความรู้ เวลาและความร่วมมือจากทุกคนครับ
.
ประเด็นหัวข้อ
0:01:08 คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ : ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
หัวข้อ : ออนไลน์ ปลอดภัย สุขใจ ระบบนิเวศสื่อและสุขภาวะ 
0:01:43 คุณสุชนา สินธวถาวร : ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
หัวข้อ : รู้จักการใช้สื่อระหว่างวัย ทำให้ใช้อินเตอร์ได้ปลอดภัยมากขึ้น 
0:02:23 นาวาเอกหญิง  ศิริเนตร  รักษ์วงศ์  : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 2, สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)   
หัวข้อ : อยู่อย่างเป็นสุขในยุคดิจิทัล 
0:03:42 คุณเขมชาติ ประกายหงส์มณี : ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ (DSI) 
หัวข้อ : พื้นที่เสี่ยงของโลกออนไลน์ 
0:04:29 คุณสันติ ศิริธีราเจษฎ์ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองเด็ก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 
หัวข้อ : ภัยออนไลน์เด็ก 4C  
           C1 : Contact เด็กถูกกระทำหรือถูกล่วงละเมิด 
           C2 : Content ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาที่เด็กจะได้รับผลกระทบ 
           C3 :  Conduct เด็กที่มีส่วนร่วมในการกระทำ ซึ่งอาจำด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
           C4: Contract ความปลอดภัยด้านข้อมูล การคุ้มครองจากการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก 
0:05:57 คุณมะเฟือง เรืองริน อักษรานุเคราะห์ : นักจิตบำบัดด้านความสัมพันธ์ 
หัวข้อ : สร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ดี /ใช้เน็ตแล้ว 'เครียด' ทำอย่างไร?/ สุขภาวะทางจิต 
0:07:39 คุณอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม  : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หัวข้อ : ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัย 
0:08:28 จอห์น รัตนเวโรจน์ : ประธานสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี
หัวข้อ : ร่วมกันสร้าง อินเตอร์เน็ตปลอดภัยให้เด็กๆ ได้ใช้ในทุกๆวัน : พลเมืองดิจิทัล 
.

#Dtech #HappinessHappynet #digitalvaccine #DV #DQ #technology #DigitalVaccinepoweredByDQ #ออนไลน์สุขใจ #HappinessHappyNet #วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ #พื้นที่ปลอดภัยเพื่อทุกการสร้างสรรค์ #เน็ตปลอดภัยใจฟู #ร่วมมือร่วมใจเพื่อนเน็ตปลอดภัย #SID2024 #SaferInternetDay #TogetherforBetterInternet #ThailandSafeInternetCoalition #CRCcoalitionThailand #เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย #สสส #DEPA #UNICEF #NCSA #TikTok #สภาเด็กและเยาวชน

 

ทั้งหมด 2 ความคิดเห็น

  • D************ 28 ก.พ. 2567 13:03

    Wow

  • J*** 27 ก.พ. 2567 21:17

    สวัสดีครับ
    หลังจากที่ Post "เฉพาะรูปภาพ" งานวัน ส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ทางDV เราได้บันทึกภาพไว้บางส่วน มีข้อมูลล่าสุดที่มีประโยชน์ ตัดต่อมาเพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ( ขออภัยเรื่อง คุณภาพเสียงนะครับ )
    JR.