โลกร้อนกระทบเศรษฐกิจ อย่างไร? (How Climate Change Impacts the Economy ?)

โลกร้อนกระทบเศรษฐกิจ อย่างไร? (How Climate Change Impacts the Economy ?) 

ถ้ามองจากข้างบนสุด ก็ต้องบอกเลยว่ากระทบอย่างแน่นอน ภายในงาน “Greening the Future: ESG Leadership in the Sustainability Revolution” เรามีโอกาสได้ฟัง คุณพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวไว้เลยว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นความท้าทายต่อเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเป็นจะภาระทางการคลังในอนาคต” เราอาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึก แต่พอได้ยินเรื่องนี้ ผมกลับหวั่นมากยิ่งขึ้น นึกภาพไม่ออกถ้าเรื่องของสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดจากอุณหภูมิที่ปรับตัวสูงขึ้นและเป็นลำดับที่ 9 ของโลก ซึ่งคุณพิชัยยังได้กล่าวอีกว่าการพัฒนาด้าน ESG เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม งั้นเราลองมาลงลึกไปสิ่งที่เราได้รู้มาเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต 

กระทรวงการคลังได้มีการพิจารณามาตรการต่าง ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คิดค้นโดยคนไทยในเรื่องของ Climate Tech การพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) และการเข้าถึงแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริม Low-carbon Economy" 

"โดยมาตรการภาษีแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะสั้นจะส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและการลดใช้พลังงาน ระยะกลางจะส่งเสริมการปรับตัวไปสู่ Low-carbon Activities และระยะยาวจะเน้นการผลักดันภาษีคาร์บอน" 

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการออก Green Bond และ Sustainability-linked Bond เพื่อสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน 

ในด้านของ Green Transition กระทรวงการคลังมีมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน" 
การลดหย่อนภาษีสำหรับพาหนะที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการส่งเสริมการใช้พื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 

การดำเนินนโยบายเหล่านี้ รวมทั้งการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนที่ยึดหลัก ESG จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดึงดูดการลงทุน ส่งเสริมนวัตกรรม และมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งหมด 5 ความคิดเห็น

  • ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการผลิตสินค้า เเละ การค้าขาย
    การคมนาคมSorayut 19 ก.ค. 2567 11:17

  • ภาวะโลกร้อนรุนแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมาก เพิ่มต้นทุนภาคการผลิต ราคาอาหารโลกปรับตัวสูงขึ้นDechnarin 12 ก.ค. 2567 08:46

  • เพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจ ราคาอาหารโลกเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลางแจ้งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงทำให้อันตรายต่อสุขภาพNanthaporn 12 ก.ค. 2567 08:45

  • ภาวะโลกร้อนรุนแรงส่งผลกระทบต่อผลผลิตเกษตรกรรมทั่วโลกอย่างมาก เพิ่มต้นทุนภาคการผลิต ราคาอาหารโลกปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลางแจ้งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงจนก่ออันตรายต่อสุขภาพSuratda 12 ก.ค. 2567 08:45

  • ทำให้ทรัพยากรหลายอย่างได้ลดลงหรือเจริญเติบโตช้าลงธนธรรม 11 ก.ค. 2567 09:15