โครงการ เยาวชนดิจิทัลรู้ทันและเฝ้าระวังสื่อ / Young Digital Citizen Creators

โครงการ เยาวชนดิจิทัลรู้ทันและเฝ้าระวังสื่อ / Young Digital Citizen Creators

             ด้วยทางสมาคมได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับภัยดิจิทัลออนไลน์ในปัจจุบัน จึงมีแนวคิดที่จะเสริมสร้างทักษะเยาวชนสู่พลเมืองดิจิทัลที่มีความรู้ ความเข้าใจ และการมีวิจารณญาณ ในการรับรู้ แยกแยะ วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงภัยอันตรายต่างๆ จากโลกออนไลน์ โดยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ การกลั่นกรองข้อมูลที่ดี ถูกต้องมีประโยชน์ และพื้นที่ที่ให้เด็กเยาวชนได้แลกเปลี่ยน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่กันโดยเฉพาะในประเด็นสุขภาวะ อาทิ ข้อมูลเรื่องภัยของบุหรี่ไฟฟ้า  การเท่าทันความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ทั้งการถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ และการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพลเมืองในการเท่าทันสื่อการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังตรวจสอบสื่อและการสื่อสารสุขภาวะโดยเข้าถึงกระบวนการสื่อสารสุขภาวะพื้นที่ปฏิบัติการ และดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียม

 

 

วัตถุประสงค์

   1.พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสร้างสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
   2.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และสามารถผลิต และใช้งานสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรร
   3. สร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล ป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์อื่นๆ เช่น การรับรู้ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือถูกบิดเบือนจากผู้ไม่ประสงค์ดี การติดตามเทรนด์ที่ไม่ดี อาทิ การใช้บุหรี่ไฟฟ้า การเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

   1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนอย่างน้อย 300 คน จากอย่างน้อย 6 โรงเรียน

   2. ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

   3. ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่สนใจติดตามผลงานการสร้างสรรสื่อของนักเรียน

กติกาและคุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวด

1. เป็นผู้ที่อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (อายุ 12 -17 ปี) ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดสถานศึกษา ไม่จำกัดภูมิลำเนา
2. รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน สมาชิกทุกคนในทีมต้องอยู่ในช่วงระดับการศึกษาเดียวกัน
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนต้องเป็นสมาชิก Digital Vaccine โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ที่ www.digitalvaccine.me หรือ แอด Line ID @digitalvaccine https://lin.ee/7QtZuZT
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนต้องผ่านการเข้าเรียนหลักสูตร Digital Detective Year 2 และได้รับใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรแล้วเท่านั้น พร้อมได้รับ DV Badge : Digital Empathy และ Digital User Identity
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรม
6. ตลอดการร่วมกิจกรรม ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา
7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีการแสดงออกของพฤติกรรมที่รุนแรง และไม่เหมาะสม
8. ส่งตัวอย่างผลงานตามแต่ละประเภท พร้อมแนบเอกสารประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร Digital Detective Year 2 และใบสมัครผ่านระบบบนหน้าเว็บไซต์ www.digitalvaccine.me

ประเภทและระดับผู้เข้าร่วมประกวด

ประเภท หรือ รูปแบบผลงานที่สามารถส่งเข้าประกวด

  1. Article หรือ Weblogs หรือ blogs
  2. Online Video
  3. Digital Photo Sharing
  4. Podcasting

แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมกลุ่ม Facebook Group > https://www.facebook.com/groups/774689228149339

แอด Line ID > @digitalvaccine https://lin.ee/7QtZuZT

เว็บไซด์ > https://digitalvaccine.me/

TIKTOK > https://www.tiktok.com/@digitalvaccine

ทั้งหมด 2 ความคิดเห็น

  • มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับ ในการสร้างสังคมที่ปลอดภัย น่าอยู่Korsin 2 มิ.ย. 2567 11:59

  • กิจกรรมน่าสนใจมากค่ะวริศรา 17 พ.ค. 2567 14:51